“Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.”Vaclav Havel signature

Chci vědět víc

Co vám můžeme nabídnout

Jsme si vědomi toho, že žádný případ ani člověk není úplně stejný. Naší prioritou je poskytovat právní služby tak, abychom ke každému klientovi a jeho problému přistoupili co nejosobněji a našli spolu v každé situaci co možná nejlepší řešení.

Rodinné právo

 • Rozvod manželství
 • Společné jmění manželů
 • Úprava poměrů nezletilých dětí
 • Popírání a určování otcovství
 • Výživné

Občanské právo

 • Vlastnictví a spoluvlastnictví
 • Sepisování a kontrola smluv
 • Náhrada škody
 • Náhrada újmy na zdraví
 • Dědické právo
 • Bytové právo

Právo obchodních korporací

 • Zakládání obchodních korporací a jejich změny
 • Nakládání s obchodními závody

Vymáhání pohledávek

 • Soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • Evidence vymáhaných pohledávek
 • Přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • Zastupování v exekučním a insolvenčním řízení

Pracovní právo

 • Veškerá pracovněprávní dokumentace
 • Zastupování v pracovněprávních sporech

Právo nemovitostí

 • Převody nemovitostí
 • Nájmy a podnájmy bytových a nebytových prostor
 • Smlouvy o výstavbě
 • Smlouvy o dílo
 • Advokátní úschovy

Trestní právo

 • Obhajoba v trestním řízení
 • Zastupování poškozeného

Zastupování před soudy a orgány veřejné správy

 • Občanské soudní řízení
 • Rozhodčí řízení
 • Katastrální a stavební řízení
 • Řízení o správních deliktech

Duševní vlastnictví

 • Patenty a ochranné známky
 • Smlouvy v oblasti autorského práva (včetně smluv licenčních)

Při naší práci využíváme i pomoc dalších odborníků – spolupracujících advokátů, soudních exekutorů, notářů, znalců, daňových poradců, mediátorů nebo psychologů. Všichni tito lidé jsou skutečnými profesionály ve svých oborech, jejich pomoc jsme schopni zprostředkovat.

Mám zájem o vaše služby

O nás

Advokátní kancelář Faltysová & Řípa byla založena JUDr. Zdeňkem Řípou a JUDr. Veronikou Faltysovou k 1. 1. 2009.

Při naší práci vždy respektujeme postoj klienta a snažíme si vybudovat vzájemnou důvěru, jen tak můžeme totiž dosáhnout nejlepšího výsledku. Řadíme se mezi menší advokátní kanceláře, o to příjemnější atmosféru však u nás naleznete.

Máme mnohaleté zkušenosti s poskytováním právních služeb, nabízíme komplexní právní poradenství ve všech záležitostech týkajících se rodinného, občanského, obchodního, pracovního, autorského i trestního práva.

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1999 Sb.) jako náš klient vystupujete v roli spotřebitele, musíme vás tak informovat, že tzv. pověřeným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Pro případ odpovědnosti za škodu máme sjednáno odpovídající pojištění.

Lidé v advokátní kanceláři